Lucky Winners

Round one
 • Hulash Sharma
 • Mukesh Mangla
 • Sunehri Poonia
 • Sureshta
 • Vikas Goyal
Round Two
 • Budaye Ghulia
 • Dr. Vikram
 • Manish Dhawan
 • Nandini
 • Sanjew
Round Three
 • Rajesh
 • Prashant Sharma
 • P B Dhwan
 • Sonia Goyal
 • Krishan Dawar
Round Four
 • Aakriti Anand
 • Karishma Srivastav
 • Manav Kathuria
 • Nitesh Mangla
 • Radha Verma
Round Five
 • Ajay Bhardwaj
 • Divya
 • Kartik Gupta
 • Laxmi
 • Vinay Jai